“Když hlava dokáže pohnout tělem, tak i tělo může rozhýbat hlavu.”

Jeden společný jmenovatel
Stejně jako s vodou můžeme pracovat ve formě ledu a ovlivňovat tak i následně skupenství kapaliny nebo páry, i s dynamickou silou můžeme pracovat fyzicky a vědomě tak ovlivňovat naše emoce a myšlení. Metodický postup při vzdělávacích nebo poradenských procesech postupuje dle přirozené logiky, že dojde li k poklesu dynamické hladiny k nerovnováze, zvýšením její hladiny na některé ze tří rovin automaticky obnovujeme ztracenou rovnováhu i na ostatních dvou rovinách.

 

K vysvětlení použijeme jednoduchý příklad ze života:
Když se cítíme unaveni psychicky, jdeme si například zaběhat, zacvičit do posilovny, na jógu. Jdeme si tzv. vyčistit hlavu. Zkrátka fyzickým pohybem aktivujeme rovinu fyzickou za účelem regenerace roviny mentální. V tomto případě si ovšem jdeme hlavu pouze vyčistit, tzn. na dané téma chceme za pomocí fyzického pohybu přestat myslet. A proto pohyb, který jdeme vykonávat, má málokdy něco společného s tématem, který jsme do té doby řešili.

Cílem metodiky MS® je zapojením fyzické roviny využít efektu psychické regenerace, ale zůstat přitom tematicky ve hře. Tím, že nasimulujeme stejné téma na fyzické rovině, přesune se učební proces z vědomé roviny do roviny podvědomé, ještě lépe řečeno do roviny tělesné. Takto prodloužíme vzdělávací proces s tím rozdílem, že se učíme přes tělesný pohyb a hlava může odpočívat. Jakmile se hladina dynamické síly znovu obnoví, můžeme opět zapojit hlavu.

Opět uvedeme příklad z praxe:
Při výuce měkkých a tvrdých samohlásek v logopedii se děti při jejich vyslovování nechávají zároveň šahat na pytlíčky, které jsou naplněny materiálem různé tvrdosti. Například při vyslovování měkkého “i” současně mačkají měkký pytlík a při tvrdém “y” naopak pytlík tvrdý. Dítě si tak danou informaci ukládá jak přes mentální a emoční rovinu, tak přes rovinu fyzickou.

Co se ovšem stane, když je dítě unaveno mentálně a nechce se dále učit? Musí činnosti nechat. Samotné mačkání pytlíku už nic nepřinese, protože díky absenci pozornosti na dané téma fyzická rovina přestává být nadále tematicky zapojena. Tady jde metodika MS® o krok dále: převedením pozornosti na činnost, která obsahuje stejný princip ale v jiné formě, regeneruje jak rovinu mentální, tak současně nechává fyzickou rovinu tematicky zapojenou a učební proces pokračuje.

Jeden z nástrojů metodiky MS® – ogumdo® mind in motion

Stejně jako téma můžeme vysvětlit slovy na mentální rovině, můžeme dané téma vysvětlit i řečí našeho těla. Za tímto účelem využívá metodika MS® například metodu o gumdo® mind in motion a její formy simulace tematických situací v akci s pěnovými meči.

Proč meč?
Historicky sloužil meč k osobní obraně za účelem přežít. Dnes existují studie (např. Sebastian Neckel z roku 2009), že už samotné uchopení meče v nás probouzí podvědomé vzorce DNA, jenž mají za následek okamžitý nárůst hladiny naší pozornosti. Tento efekt však není zdaleka jediný, který dělá z meče unikátní nástroj na trénink vnitřních kvalit naší osobnosti. Vlastnosti jako jsou například rozhodnost, schopnost zůstat uvolněný pod tlakem a neztrácet koncentraci na cíl, to všechno jsou kvality, které se dají bezpečným a originálním způsobem pomocí metody ogumdo® mind in motion přes tělesnou rovinu trénovat.

 

Aplikace MS® v oblasti vzdělávání
“Soustředění stojí dynamickou sílu”

Cílem aplikace metodiky MS® do vzdělávacích procesů je dynamickým zapojením fyzické roviny prodloužit pozornost, zvýšit schopnost koncentrace na danou problematiku a tím i výsledný efekt porozumění danému tématu.

Informace nepřijímáme jen hlavou

Pro oblast vzdělávání se běžně využívá rovina mentální, podpořena rovinou emoční. Délka udržení pozornosti posluchačů závisí především na atraktivitě tématu (aktivní mentální rovina tzn. uvědomujeme si význam, co nám přednáška přináší) a osobních kvalitách školitele (aktivní emoční rovina tzn. forma prezentace nás baví, máme s vyučujícím emoční vazbu). Fyzická rovina zapojena není, pokud tedy neprovádíme vyloženě praktická cvičení se zapojením našeho těla.

 

Z pohledu metodiky MS® nejvyšší stupeň pozornosti, vnímání a šance na tzv. aha efekt nastává u posluchače na obrázku ve žlutě vyznačené oblasti, kdy je hladina dynamické síly nejvýše a tím je i nejvýše aktivita mentální roviny posluchačů. Jinými slovy je maximalizován stav MS – tzn. posluchač má díky této síle nejvyšší šanci na získání hlubšího porozumění, protože mentalní rovina má “energetickou převahu” nad rovinou emoční a fyzickou. (obr. 1).

 

V klasickém provedení učebního procesu, když pozornost posluchačů upadá (dojde ke zmiňovanému poklesu hladiny dynamickésíly), přednášející za účelem energetické regenerace zvolí přestávku. Přestávka sice pomůže, ale při následujícím vzdělávacím bloku bude stupeň pozornosti posluchačů nižší a doba jeho udržení se díky postupné únavě posluchače zkracuje. (obr. 1)

 

Metodika MS® řeší výše uvedené téma poklesu dynamiky tematickým zapojením právě chybějící fyzické roviny (obr.2). Dojde k navýšení dynamické síly na úrovni těla, a tím se zvýší i hladina na dalších dvou rovinách. Pozornost (aktivita mentální roviny) tak zůstane na vysokém stupni. Díky tomuto přístupu je u posluchače prodloužena schopnost koncentrace, a tím i efektivita využití času za účelem hlubšího porozumění tématu.

 

Aplikace metodiky MS® v oblasti poradenství
“Zvýšením hladiny dynamické síly přijdeme na odvážnější myšlenky”

Pokud je v oblasti vzdělávání cílem maximalizovat naši pozornost přes fyzickou rovinu, v oblasti poradenství je cílem za pomocí dynamické síly primárně změnit náš aktuální úhel pohledu.

Úbytkem dynamické síly klesá úhel našeho mentálního pohledu
Klasickým příkladem úbytku dynamické síly našeho organismu je proces stárnutí. Na starších lidech můžeme pozorovat jeden přirozený jev: čím jsou starší, tím více si mentálně zmenšují svůj životní prostor. To znamená, že v každodenních situacích přestávají vidět příležitosti a začínají je naopak vnímat jako hrozby. Vnější svět se stává čím dál více nebezpečný, už jen samotná vycházka do města na nákup může být ohrožením.

Z pohledu metodiky MS® se tohle téma týká nás všech bez ohledu na věk, a to častěji než vůbec tušíme. Jakýkoliv výkyv hladiny naší dynamické síly má za následek, že naše pozornost se podvědomě obrátí na to, co si nepřejeme a automaticky ztrácíme kontakt s tím, co bychom si přáli. Čím větší výkyv hladiny dynamické síly to je, tím emotivnější a náročnější je etapa, kdy jsme emočně chyceni v tématu a jednoduše nevidíme řešení. Jakýkoliv náš úsudek vedeme z role bránícího hráče, jenž dělá všechno proto, aby nedostal gól.

Zvýšením hladiny dynamické síly opět uvidíme možnosti
Hladina naší dynamické síly rozhoduje o “velikosti” našeho myšlení a schopnosti se na věc podívat z nadhledu. Pokud je nízká, začneme nadno „klesat na mysli” a orientovat se na překážky, tedy na to, co nám brání v dosažení cíle. Zvýšením dynamiky v těle zvýšíme i úhel našeho mentálního pohledu,
a tím opět můžeme vidět příležitosti vedoucí k dosažení cíle. Řečeno sportovní terminologií, dynamická síla nám dodává pocit sebevědomí a naše mysl je ofenzivní – máme chuť zase útočit a dávat góly.

Příklad z praxe:
Klasickým příkladem je předzápasový zvyk novozélandských ragbistů – tanec Haka. Zde nejde o nic jiného, než o snahu zvýšit dynamickou úroveň těla a následné zvýšení dynamiky na emoční úrovni. Tedy zvýšení pocitu sebevědomí, a tím i naladění ofenzivní mysli – tedy mysli, která chce útočit a vyhrávat.

 

 

Poradenský přístup MS® neznamená tančit Haku ani provádět jinou formu extrémní aktivity. I tak všechny postupy, které metodika MS® využívá, sledují stejný záměr.

 

Společnost Option Sigma CZ vytvořila k podpoře efektivity vzdělávacích procesů projekt First Mental Supremacy School CZ (1MSS CZ). Jeho posláním je poskytovat vzdělávání metodikou MS® a také tuto metodiku vyučovat a předávat.

CO JE CÍLEM?
Maximalizovat užitek z učebního procesu.
JAK?
Zvýšením a prodloužením naší aktuální schopnosti koncentrace.
ZPŮSOB
Zapojíme do učebního procesu fyzickou rovinu – naše tělo.

Logika vzdělávacích procesů metodikou MS®
Vzdělávání metodikou MS® je založeno na logice učebního procesu člověka vedoucího od pochopení k porozumění. Tento proces začíná přijetím myšlenky, pokračuje přes emoční úroveň a končí fyzickým prožitkem.

Logika učebního procesu MS® je znázorněna tříúrovňovou pyramidou:

Příklad zapojení všech tří rovin při procesu vzdělání:
“Chápat neznamená rozumět”
Představme si dítě, kterému chceme vysvětlit, že na danou věc nemá sahat, protože pálí. Dítě na mentální (vědomé) rovině může sice chápat, ale stejně nejspíš půjde k horké věci blíže. Čím blíže se nachází, tím více se aktivuje emoční rovina, tedy teplo začíná být pocitově cítit. K dokončení učebního procesu ovšem nastává až tehdy, když se dítě horké věci dotkne fyzicky a spálí se. Tehdy dojde k propojení všech tří rovin a tedy k celkovému porozumění. Dítě ví celou svoji podstatou, co znamená slovo “pálí”.

Důraz na fyzický prožitek
Stejným způsobem přistupuje metodika MS® ke koncepci a provádění vzdělávacích modulů. Učební látka je na mentální rovině vysvětlena, na emoční procítěna a na fyzické rovině aktivně prožita. Vše probíhá v jeden souvislý okamžik, tzn. dochází k zapojení všech tří rovin, přičemž velký důraz klademe na aktivaci fyzické roviny. Následně získaný stupeň uvědomění využíváme k navázání co nejvíce praktických situací.

Tematické oblasti aplikace metodiky MS®
Vzdělávání metodikou MS® probíhá tematicky ve třech oblastech:

OBLAST PROFESNÍHO ROZVOJE
Využití pro firmy
OBLAST OSOBNÍHO ROZVOJE
Využití pro širokou veřejnost
OBLAST VÝCHOVY
Využití pro děti a rodiče

 

Společnost Option Sigma v rámci projektu First Mental Supremacy School nabízí firmám pro rozvoj jejich zaměstnanců různé formy vzdělávání metodickým přístupem MS®.

Jak zajistit vzdělávání, které něco přinese?
V dnešní době je pro firmy pravidelná investice do vzdělávání svých zaměstnanců nedílnou součástí jejich fungování. Z původního ofenzivního principu ze strany zaměstnavatele “poskytnu svým zaměstnancům vzdělání za účelem jejich posunu” se stal defenzivní princip “co ještě za vzdělávání mohu svým zaměstnancům poskytnout, aby bylo atraktivní a investované prostředky přinesly pro firmu požadovaný efekt”? HR manažeři jsou neustále nuceni hledat nové atraktivnější formy, jak se zavděčit zaměstnancům a přitom co nejefektivněji využít budgety interně určené k investici do vzdělávání.

Spojením příjemného s užitečným!
Aplikace metodického postupu MS® nabízí zaměstnavateli řešení výše uvedené problematiky a příležitost opět zaujmout ofenzivní roli tím, že poskytnutá forma bude svým provedením obsahovat výrazně vyšší přidanou hodnotu než klasické provedení vzdělávacích modulů:

Zapojení fyzické roviny principem MS® přináší přidanou hodnotu:

 • Vyšší hladina koncentrace = vyšší efektivita porozumění probírané látce.
 • Dynamizace organismu = zdravotní efekt.
 • Atraktivní forma a zábava = kombinace teorie a okamžitého fyzického prožitku.
 • Vzdělání z jiných oblastí = principy úspěchu profesionálních sportovců, aplikovaná psychologie apod.

Tematické oblasti vzdělání:
1MSS CZ nabízí vzdělávání prováděné metodickým přístupem MS® v oblasti tradičních “měkkých” manažerských dovedností, jako jsou například:

 • Self-management
 • Týmová spolupráce a komunikace
 • Leadership
 • Motivace
 • Time Management
 • Řízení změny
 • Obchodní dovednosti

Formy provedení vzdělávacích modulů
1MSS CZ standardně nabízí 3 formy realizace vzdělání do výše uvedených tematických oblastí metodikou MS®.

Interaktivní přednáška
60 – 90 minutový vzdělávací modul. Mluvené slovo je proloženo praktickými ukázkami na fyzické rovině. Tato kombinace výrazně zvyšuje praktický dopad daného tématu.
Využití:
Vzdělávání pro skupiny jednotlivců a týmy.
Kurz
V pravidelných intervalech navazující tematicky zacílené vzdělávání kombinující teorii a fyzický prožitek. Od přednášek se liší intenzitou a workshopovým provedením.
Využití:
Vzdělávání pro jednotlivce.
Teambuilding
Metodikou MS® tematicky koncipovaný půldenní, jednodenní nebo vícedenní týmový trénink. Vzdělávací školení formou sportovně laděné akce, která má podprahový efekt na motivaci zaměstnanců.
Využití:
Prožitková forma vzdělávání pro skupiny a týmy.

 

Od podzimu 2016 poskytuje 1MSS vzdělávání metodikou Mental Supremacy® pro širokou veřejnost. Vzdělávání Síla v Souvislostech obsahuje základní principy MS® jako unikátního vědění do života.

Každý známe situace, kdy se na nás někdo podívá a my jsme nuceni uhnout pohledem, když nemůžeme na určitou věc nebo osobu přestat myslet, když se v blízkosti určitých lidí cítíme “bez energie” nebo máme zvláštní tělesné pocity, když nedokážeme říkat “ne” nebo lidem napřímo nepříjemné věci. To všechno jsou účinky působení dynamické síly, která nás díky našemu nevědomí staví do role “reagujícího”, místo aktivně jednajícího. Pokud chceme těmto situacím porozumět, musíme často odbočit do oblastí ezoteriky a neuchopitelných vysvětlení.

Vzdělávání Mental Supremacy® Síla v Souvislostech je zaměřeno na aplikaci metodiky do témat osobního rozvoje, zdraví a vztahů a za pomocí praktických nástrojů dělá právě z “tajemné a neuchopitelné” oblasti něco konkrétního a prakticky vysvětlitelného.

Nabídka vzdělávacích a tréninkových služeb 1MSS CZ
Tematické oblasti:
1MSS nabízí dle aktuální nabídky široké spektrum témat, jako např.:

 • osobní seberealizace
 • komunikace ve vztazích
 • zdraví
 • sport

Formy realizace:

Interaktivní přednášky
60 – 90 minutový vzdělávací modul. Mluvené slovo je proloženo praktickými ukázkami na fyzické rovině. Posluchači si mohou teorii okamžitě i vyzkoušet v praxi.
Využití:
Pro získání nových informací a motivace k dalšímu rozvoji.
Kurzy a workshopy
Kombinace tematicky zacíleného vzdělávání a fyzického tréninku za účelem porozumění zvolenému tématu z pohledu zákonu energetiky a dynamické síly.
Využití:
Pro hlubší pochopení daného tématu a následnému využití v praxi.
Aktivační tréninky
Speciálně koncipovaná fyzická činnost zaměřená na aktivaci a rozvoj kognitivních funkcí, koordinaci mozkových hemisfér a jejich ukotvení na tělesné úrovni.
Využití:
Pro celkovou centraci organismu jako alternativa fyzického tréninku.

 

 

Od jara 2016 nabízí 1MSS vzdělávání metodikou MS® v oblasti celostního rozvoje dětí a mládeže a podpory rodičů.

Tréninky pro děti a mládež
Jelikož po dětech nemůžeme chtít věci mentálně chápat, je u této kategorie důraz kladen především na rovinu fyzickou – sportovní trénink. Základ vzdělávání metodikou MS tvoří trénink klíčových principů, jako je schopnost udržet koncentraci na cíl, periferně vnímat okolí a přitom být v uvolněném rozpoložení a bavit se.

Nabídka forem vzdělání pro děti a mládež:

Kondiční trénink
Komplexní pohybová příprava pro děti od 5 let zaměřená na celkovou tělesnou koordinaci a podporu kognitivních funkcí. Cílem je aktivace smyslu potřebných v soutěžním prostředí, jako je postřeh, periferní vidění, intuitivní vnímání okolí apod.
Využití:

 • Komplexní pohybová příprava pro sportující i nesportující děti.
 • Doplňující kondiční příprava pro všechny druhy specializovaných sportu.
Optimalizační trénink
Edukativní forma mentálně-dynamického tréninku pro děti od 12 let zaměřená především na optimalizaci výdeje energie ve specializovaných sportovních disciplínách, jako je například tenis, hokej, fotbal, golf, florbal, ragby apod.
Využití:

 • Trénink optimálního využití zákonu dynamické síly v herní technice a tělesném pohybu.
 • Doplňující příprava pro vrcholové sportovce s cílem budoucí profesionalizace.

Vzdělání pro rodiče
Rodiče vychovávají své děti dle nejlepšího vědomí a svědomí. Často se ovšem způsob jejich výchovy kopíruje způsob, jakým byli oni sami vychováváni svými rodiči. A nebo se právě naopak chtějí vyvarovat chyb, které spatřovali na výchově svých vlastních rodičů a dělají vše naopak. Kde je optimální cesta?

“Objektivita, vzdělání, zkušenosti a nadhled”

Metodika MS® poskytuje netradiční vzdělání z širokého úhlu pohledu a obohacuje tento proces o prožitkovou formu aplikace daného vzdělání na rovinu fyzickou, což rodičům dává možnost prakticky procítit a zažít rozdíly v přístupu vedení jejich dětí.

Nabídka forem vzdělávání pro rodiče:

Přednášky a vzdělávací workshopy
Tematicky zacílené vzdělávací moduly pro rodiče.
Využití:

 • Praktické vzdělávání k optimální podpoře výchovy dětí fungujících ve výkonnostním prostředí.

 

 

Poradenství metodikou MS® využívají firmy, podnikatelé a vrcholoví sportovci za účelem dosažení výhod stavu Mental Supremacy, jenž je výchozím předpokladem k úspěchu ve výsledkově orientovaném prostředí. Poradenský přístup MS® doplňuje a rozšiřuje stávající formy koučinku a psychologie o praktickou rovinu aplikace – dynamiku, fyzický pohyb a orientaci na účinnost.

Cílem je nalézt optimální řešení
Stejným způsobem, jakým se dá navýšit dynamická hladina našeho organismu při vzdělávání, tzn. abychom přijali učební látku v maximální možné míře, můžeme podobný postup použít ke změně našeho úhlu pohledu na danou problematiku a nalézt tak sofistikovanější řešení.

Výchozí je úroveň jednotlivce
Poradenský proces na úrovni jednotlivce probíhá na rovině mentální (vědomé), emoční (podvědomé) a tělesné (fyzické). Poradenství MS® nahlíží na všechny tři roviny jako na stejně důležité a na sobě přímo závislé. Tyto roviny se vzájemně ovlivňují a doplňují, jedna bez druhé nefunguje optimálně, tzn. je-li vychýlena jedna rovina z rovnováhy, automaticky tím vychyluje druhou. Takto vzniklá nerovnováha je obvykle důvodem určitého
problému klienta. Analyzujeme, která rovina je aktuálně narušena a následně navrhneme proces (vysvětlení, fyzický trénink nebo terapeutické sezení), jak navrátit původní rovnováhu.

Stejně jako přirozeně funguje logika třírovinné rovnováhy na úrovni individuální, můžeme tento proces rozšířit na úroveň týmu a následně i firmy.

Od jednotlivce k týmu
Tak jako jednotlivec má svoje vědomí (mentální rovinu), stejně tak pro skupinu jednotlivců tvořící tým je ekvivalentem mentální roviny jejich společný obraz, tedy to, čeho chtějí společně jako tým dosáhnout. Stupeň atraktivity tohoto obrazu pro každého člena určuje celkovou motivaci týmu (ekvivalent dynamické síly na emoční rovině jednotlivce), a tím i konečného využití fyzického potenciálu týmu – dosažený výsledek (dynamická
síla jednotlivce na fyzické rovině).

Od týmu k systému
Firma je organizační struktura, která obsahuje jak parametry týmu, tak přirozenost jednotlivce. Má svůj obraz v podobě firemní vize, má svoji emoční rovinu v podobě rychlosti vnitrofiremní komunikace a motivace zaměstnanců, stejně jako má svoji fyzickou rovinu v podobě dovedností zaměstnanců, hmotných nástrojů a projektů, jenž fyzicky realizují vizi firmy. Konzultantský přístup MS® nahlíží na firmu podobně jako na člověka jednotlivce
nebo na tým tzn. jako na přirozeně živý a pulzující systém, jenž se řídí přirozenými zákony dynamické síly a jejím vlivem na jednotlivé roviny.

Dynamická síla – trumf do profesního světa

Profesní oblast se od ostatních oblastí výrazně liší v jedné proměnné – v čase, který máme k dispozici na akci a na naše následné energetické zotavení. Náš manévrovací prostor je oproti oblasti osobního života značně omezen. Často si nemůžeme vybrat, kdy budeme odpočívat, protože práce musí být v termínu dokončena. Tím automaticky vzniká nárok jak na rychlost našich reakcí a rozhodnost jednání, tak na schopnost rychlé energetické regenerace tedy znovu dobití hladiny dynamické síly.

Rozdíl v prostoru pro regeneraci v osobním a výkonnostním “profi” prostředí.

Vysvětlení: Pyramida a vrchní křivka sinusoidy na obrázku č.1 znázorňuje dokončenou akci, tedy od myšlenky k její realizaci. Spodní křivka sinusoidy značí prostor, který máme na energetické zotavení k další akci. Jelikož se nejedná o volbu pod časovým tlakem, pustíme se do toho až když budeme zotaveni, tedy až se nám bude chtít a budeme si věřit.

Ovšem v profi světě se tento čas znatelně zkracuje z důvodu jak tlaku vnějšího prostředí- zaměstnavatele, konkurence, termínů zakázek, tak i vnitřního tlaku – naše vlastní nároky na osobní úspěch. Jednáme pod časovým tlakem a v dynamicky měnícím se prostředí, vše musíme prostě zvládat rychleji aniž by utrpěla kvalita našeho výkonu (obr. 2.).

Pokud nedojde k rychlému “znovudobití baterek” tedy doplnění dynamické síly, pak pokles její hladiny automaticky ovlivní stabilitu dalších dvou rovin, což v běžné řeči označujeme jako ztrátu koncentrace, motivace, vyhoření apod. Následující naše akce tím bude mít podstatně nižší efekt než ta předchozí (obr. 3). Výsledkem je náš pocit, že se nacházíme v “začarovaném kruhu”, vytloukáme klín klínem a máme pocit, že neustále musíme “pádlovat za vlnou”, místo abychom se na ní svezli.

Metodika MS® nabízí řešení i ve výkonnostním prostředí,
a to ve dvou profesních oblastech – sportu a podnikání.

Oblast podnikání a obchodu má s oblastí sportu mnoho společného. Rozdíl je v tom, že účinnost procesů a míra dosahovaných výsledků se neprojevuje na úrovni fyzických výkonů, ale na úrovni funkčnosti systémů a jejich struktur. Nároky na jednotlivce ve výkonné roli zaměstnance jsou srovnatelné s vrcholovým sportem, jen se nemanifestují hrubým fyzickým výkonem, ale energetikou těla, dynamikou myšlení a rozhodným jednáním.

Stejně jako ten nejostřejší meč neuspěje, pokud nemá dostatek rychlosti a není z kvalitní ocele, tak se ani ta neúžasnější myšlenka neprosadí, pokud nemá dostatek síly a nestojí za ní kvalitní dovednost”.

Ze skupiny jednotlivců se skládá tým, z týmů vzniká organizace.
Všechny tři stupně této struktury mají jednoho společného jmenovatele. Tím je logika, která se chová jako jednotlivec a pulsuje dle zákonů přirozeného cyklu výkyvů dynamické síly.

Poradenství metodikou MS® poskytuje podnikatelům a firmám pohled z nitra této logiky, jehož pomocí jsou schopni vidět ovlivňování struktury své firmy a týmu zaměstnanců stejně efektivně jako ovlivňování jednotlivce. Smyslem nabídky poradenských služeb MS® pro firmy je poskytnutí zcela unikátního pohledu na způsob řešení problematických témat firmy – prostřednictvím využití zákonů dynamické síly.

Forma spolupráce
Option Sigma vystupuje v roli partnera firmy. Spolupráce může být vedena částečně (zásahem na jedné ze tří rovin) nebo komplexně (postupným zásahem na všech třech rovinách v rámci navrženého projektu).

Nástroje spolupráce
Metodiku MS® na firemní úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Konzultace
Rozbor daného tématu metodikou MS® přes mentální úroveň.
Využití:

 • Získání externího pohledu pro jednotlivce a týmy.
Koučink
Zpracovaní daného tématu přes mentálně-dynamickou úroveň.
Využití:

 • Koučink pro jednotlivce k vyřešení konkrétního tématu.
Facilitace meetingu a porad
Moderace pracovních setkání metodickým přístupem MS®.
Využití:

 • Zvýšení dynamické síly na poradách za účelem vyšší koncentrace účastníků.

Interaktivní workshop
60-120 minutový modul. Metodika MS® vysvětluje v souvislostech zvolené téma z pohledu životního cyklu dynamické síly a optimálního způsobu jejího využití. Cílem je nekonvenčním způsobem přinést komplexnější pohled na řešení daného tématu.
Využití v praxi:

 • Poradensko-vzdělávací modul pro skupiny jednotlivců a týmy obsahující komponenty fyzického tréninku.
Aktivační Plug In
90-120 minutový trénink koncipovaný tak, aby fyzickým zapojením těla aktivoval energii v našem organismu a tím zvýšili úroveň nových vhledu a porozumění v následných pracovních situacích. Aktivace smyslu potřebných k ofenzivní orientaci v soutěžním prostředí např. postřeh, rozhodnost a intuitivní vnímání okolí.
Využití v praxi:

 • Zvýšení dynamické síly týmu před poradami, důležitými obchodními jednáními a naladění ofenzivního myšlení.
Firemní trénink
Metodikou MS® tematicky koncipovaný půldenní, jednodenní nebo vícedenní týmový trénink, který staví na kombinaci poradenství a okamžitého fyzického prožitku. Zcela unikátní provedení firemního tréninku formou sportovne laděné akce, jenž má mimo jiné podprahový efekt na celkovou motivaci zaměstnanců
Využití v praxi:

 • Komplexní dynamická forma provádění teambuildingových a firemních tréninků se stanoveným cílem dopadu.

Komplexní spolupráce
Option Sigma vystupuje jako partner firmy a dle aktuální situace kombinuje výše uvedené nástroje k dosažení dohodnutého podnikatelského cíle.

 

Poradenství metodikou MS® pro sportovní kluby nabízí zcela unikátní pohled na způsob řešení problematických témat klubu.

V běžné přípravě sportovci trénují s trenéry specialisty. Nejvíce času věnují technickým a fyzickým atributům tréninku. Ovšem realita je často taková, že kvalitní stupeň fyzické a technické připravenosti hráčů neodpovídá kvalitě podaných soutěžních výkonů, a tím objektivně vzniká nerovnováha mezi investovaným tréninkem a dosahovanými výsledky. Není tajemstvím, že ti nejlepší trénují ve stejných, často dokonce nižších dávkách, než
ostatní. A přesto je něčím převyšují.

V soutěžním klání nastává obrat ve složení energetické struktury požadavků na hráče. Celková úroveň schopností je determinována obsahovým složením dosavadního tréninku. Už při prvním vstupu do soutěžního utkání s rostoucím tlakem na výsledek a kontaktem s okolními vlivy (diváci, média, autority, apod.) přirozeně roste důležitost okamžiku a zátěž mentálně-dynamické roviny hráče.

Znázornění rozdílu v poměru složení nároku na hráče v přípravě a v soutěži

Logika přístupu MS® znázorněna druhou pyramidou vysvětleno níže.

Metodikou MS® simulujeme zápasové situace, kdy se sportovec za pomoci energeticko-koordinačních pohybu vyžadujících nadměrnou psychickou odolnost učí daným situacím čelit.(aktivace fyzické roviny)
Tato fyzická aktivita posiluje u hráče schopnost vědomého ovládání obrazu a představ, které jsou za pomoci takto vytvořených vzorců přenášeny do podvědomí.(aktivace emoční roviny)
Následně je vše rozumově vysvětleno tak, aby vše dávalo sportovci smysl a mohl s ním vědomě dle potřeby nakládat. Soutěžní prostředí přestává být stresujícím a stává se tzv. „domácí půdou“.
(aktivace mentální roviny)

Nabídka poradenských služeb pro sportovce
Metodika MS® nabízí sportovcům inovativní pohled na řešení jejich problematických témat, která brzdí jejich posun.

Forma spolupráce:
Formu spolupráce je navržena vždy tak, aby splňovala základní předpoklad vyřešení problematického tématu sportovce z dlouhodobého hlediska. Může znamenat jak okamžitý zásah na některé ze tří rovin, tak intenzivní dlouhodobou spolupráci vyžadující komplexní střídavé zapojení všech rovin.

Nástroje spolupráce
Metodiku MS® na individuální úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Konzultace a koučink
Sportovec se učí rozumět a vědomě vnímat, jak pracovat s koncentrací a herní myšlenkou, kdy a proč dochází ke krizovým momentům, jak je rozpoznat a jak s nimi zacházet a podobně.
Využití:

 • Konzultace k určení dalšího postupu přípravy.
 • Poradenský modul pro zpracování aktuální problematiky.
Terapeutické sezení
Zpracování tématu způsobující klientův emoční (podvědomý) stres, jenž je obvykle odpovědný za ztrátu koncentrace (na úrovni mentální) a výpadky výkonu (na úrovni fyzické).
Využití:

 • Uvolnění emočního stresu, a tím obnovení dynamické hladiny nezbytné pro optimální funkci ostatních rovin před soutěží i v přípravě.
Kondiční trénink
Fyzický trénink stavu MS, probíhající v pohybu a v soutěžní rychlosti. Hráč se učí tímto tréninkem fyzicky navyšovat a ovládat dynamickou sílu za účelem podpory dalších dvou rovin (emoční a mentální).
Využití:

 • Podpůrný trénink pro řešení aktuálních blokád a energetické neefektivity na fyzické úrovni.
 • Předsoutěžní kondiční příprava.
 • Doplněk tréninku v soutěžním období.

Komplexní spolupráce
Option Sigma vystupuje jako partner sportovce za účelem jeho sportovního a komerčního úspěchu. K tomu využívá výše uvedené nástroje v závislosti na aktuální potřebě.

 

Poradenství metodikou MS® pro sportovní kluby nabízí zcela unikátní pohled na způsob řešení problematických témat klubu.

Forma spolupráce
Option Sigma vystupuje v roli partnera klubu s cílem podpory jeho celostního vývoje. Spolupráce může být vedena částečně (zásahem na jedné ze tří rovin) nebo komplexně tzn. postupným zásahem na všech rovinách. To vyplývá z nastavení jednotlivého projektu, kde je možný proces od analýzy, koncepce a návrhu postupu, realizace až po vyhodnocení dopadu a úspěšnosti spolupráce.

Nástroje spolupráce:
Metodiku MS® na klubové úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Poradenství a přednášky
Podpora problematických témat brzdící optimální vývoj klubu přes mentální rovinu.
Využití:

 • Pro management klubu jako analýza jemnohmotných aspektu sportovního a ekonomického úspěchu.
 • Pro trenérské týmy jako nekonvenční pohled na tvorbu herní strategie a taktiky.
 • Pro hráče jako motivace před důležitým výkonem.
Terapie a koučink
Podpora problematických témat brzdící optimální vývoj klubu přes mentálně-emoční rovinu.
Využití:

 • Pro jednotlivé hráče jako terapeutické sezení ke zpracování aktuálního tématu.
 • Pro jednotlivce a týmy jako podpůrný proces pro řešení aktuálních soutěžních témat.
Fyzický trénink
Na posílení mentální odolnosti a podvědomé schopnosti efektivně využívat dynamickou sílu v rychlosti fyzického pohybu.
Využití:

 • Pro jednotlivce a týmy jako komplexní kondiční příprava před soutěží
 • Pro jednotlivce a týmy jako doplňkový kondiční prvek na podporu výkonu v soutěžním období.

Komplexní spolupráce
Option Sigma doprovází klub za cílem podpory sportovního a podnikatelského úspěchu. K tomu využívá kombinaci výše uvedených nástrojů dle aktuální potřeby ve spolupráci s vedením, realizačním týmem a hráči.

 

Čím konstantnějších výsledkových úspěchů trenéři, kouči, lektoři a konzultanti dosahují, tím více si uvědomují, že ať mají takové nebo jiné vzdělání, všichni usilují o dosažení stejného cíle. Tím je fyzická, emoční a mentální rovnováha jejich svěřenců, žáků či klientů, která přináší požadovaný výsledek. Jen metody k jeho dosažení se liší v závislosti na odbornosti, zkušenostech a životní zralosti.

Metodika MS® staví a zjednodušuje celou podstatu procesu dosažení třírovinné rovnováhy na jednoho společného jmenovatele – dynamickou sílu.
Metodika MS® přináší komplexní nauku o působení dynamické síly na těchto třech rovinách.
Metodika MS® poskytuje unikátní metodický postup, jehož pomocí jsme schopni tyto tři roviny aktivně ovlivňovat.
Metodika MS® přináší jednotný a praktický jazyk souvislostí, na jehož základu jsme schopni efektivně analyzovat, plánovat a optimalizovat výukové a tréninkové procesy.

Nabídka forem výuky metodiky MS®
Výuka probíhá v následujících formách:

Mentální rovina
Tematicky zaměřené přednášky s cílem vysvětlit principy metodických postupu MS®.
Mentálně-fyzická rovina
Tematicky zaměřené praktické kurzy a workshopy metodiky MS® s kombinací teorie a fyzického tréninku.

 

Metodika Mental Supremacy® poskytuje obchodním partnerům unikátní nástroj ke koncipování a provádění tréninkových, vzdělávacích a poradenských služeb, který vede u klientů k nárůstu efektivity pochopení, a tím i urychlení přirozených učebních procesů. Za tímto účelem vytvořila společnost Option Sigma licenční systém, jenž umožňuje komerční využití metodiky MS® v oblasti vzdělávání a poradenství.

Druhy komerčních licencí:

Licence pro jednotlivce
(sportovní trenéři, školitelé a kouči).
Licence pro vzdělávací
a poradenské firmy komerčního typu.
Licence pro vzdělávací instituce nekomerčního typu
(školy a neziskové organizace).

Comments are closed.