Poradenství metodikou MS® využívají firmy, podnikatelé a vrcholoví sportovci za účelem dosažení výhod stavu Mental Supremacy, jenž je výchozím předpokladem k úspěchu ve výsledkově orientovaném prostředí. Poradenský přístup MS® doplňuje a rozšiřuje stávající formy koučinku a psychologie o praktickou rovinu aplikace – dynamiku, fyzický pohyb a orientaci na účinnost.

Cílem je nalézt optimální řešení
Stejným způsobem, jakým se dá navýšit dynamická hladina našeho organismu při vzdělávání, tzn. abychom přijali učební látku v maximální možné míře, můžeme podobný postup použít ke změně našeho úhlu pohledu na danou problematiku a nalézt tak sofistikovanější řešení.

Výchozí je úroveň jednotlivce
Poradenský proces na úrovni jednotlivce probíhá na rovině mentální (vědomé), emoční (podvědomé) a tělesné (fyzické). Poradenství MS® nahlíží na všechny tři roviny jako na stejně důležité a na sobě přímo závislé. Tyto roviny se vzájemně ovlivňují a doplňují, jedna bez druhé nefunguje optimálně, tzn. je-li vychýlena jedna rovina z rovnováhy, automaticky tím vychyluje druhou. Takto vzniklá nerovnováha je obvykle důvodem určitého
problému klienta. Analyzujeme, která rovina je aktuálně narušena a následně navrhneme proces (vysvětlení, fyzický trénink nebo terapeutické sezení), jak navrátit původní rovnováhu.

Stejně jako přirozeně funguje logika třírovinné rovnováhy na úrovni individuální, můžeme tento proces rozšířit na úroveň týmu a následně i firmy.

Od jednotlivce k týmu
Tak jako jednotlivec má svoje vědomí (mentální rovinu), stejně tak pro skupinu jednotlivců tvořící tým je ekvivalentem mentální roviny jejich společný obraz, tedy to, čeho chtějí společně jako tým dosáhnout. Stupeň atraktivity tohoto obrazu pro každého člena určuje celkovou motivaci týmu (ekvivalent dynamické síly na emoční rovině jednotlivce), a tím i konečného využití fyzického potenciálu týmu – dosažený výsledek (dynamická
síla jednotlivce na fyzické rovině).

Od týmu k systému
Firma je organizační struktura, která obsahuje jak parametry týmu, tak přirozenost jednotlivce. Má svůj obraz v podobě firemní vize, má svoji emoční rovinu v podobě rychlosti vnitrofiremní komunikace a motivace zaměstnanců, stejně jako má svoji fyzickou rovinu v podobě dovedností zaměstnanců, hmotných nástrojů a projektů, jenž fyzicky realizují vizi firmy. Konzultantský přístup MS® nahlíží na firmu podobně jako na člověka jednotlivce
nebo na tým tzn. jako na přirozeně živý a pulzující systém, jenž se řídí přirozenými zákony dynamické síly a jejím vlivem na jednotlivé roviny.

Dynamická síla – trumf do profesního světa

Profesní oblast se od ostatních oblastí výrazně liší v jedné proměnné – v čase, který máme k dispozici na akci a na naše následné energetické zotavení. Náš manévrovací prostor je oproti oblasti osobního života značně omezen. Často si nemůžeme vybrat, kdy budeme odpočívat, protože práce musí být v termínu dokončena. Tím automaticky vzniká nárok jak na rychlost našich reakcí a rozhodnost jednání, tak na schopnost rychlé energetické regenerace tedy znovu dobití hladiny dynamické síly.

Rozdíl v prostoru pro regeneraci v osobním a výkonnostním “profi” prostředí.

Vysvětlení: Pyramida a vrchní křivka sinusoidy na obrázku č.1 znázorňuje dokončenou akci, tedy od myšlenky k její realizaci. Spodní křivka sinusoidy značí prostor, který máme na energetické zotavení k další akci. Jelikož se nejedná o volbu pod časovým tlakem, pustíme se do toho až když budeme zotaveni, tedy až se nám bude chtít a budeme si věřit.

Ovšem v profi světě se tento čas znatelně zkracuje z důvodu jak tlaku vnějšího prostředí- zaměstnavatele, konkurence, termínů zakázek, tak i vnitřního tlaku – naše vlastní nároky na osobní úspěch. Jednáme pod časovým tlakem a v dynamicky měnícím se prostředí, vše musíme prostě zvládat rychleji aniž by utrpěla kvalita našeho výkonu (obr. 2.).

Pokud nedojde k rychlému “znovudobití baterek” tedy doplnění dynamické síly, pak pokles její hladiny automaticky ovlivní stabilitu dalších dvou rovin, což v běžné řeči označujeme jako ztrátu koncentrace, motivace, vyhoření apod. Následující naše akce tím bude mít podstatně nižší efekt než ta předchozí (obr. 3). Výsledkem je náš pocit, že se nacházíme v “začarovaném kruhu”, vytloukáme klín klínem a máme pocit, že neustále musíme “pádlovat za vlnou”, místo abychom se na ní svezli.

Metodika MS® nabízí řešení i ve výkonnostním prostředí,
a to ve dvou profesních oblastech – sportu a podnikání.

Oblast podnikání a obchodu má s oblastí sportu mnoho společného. Rozdíl je v tom, že účinnost procesů a míra dosahovaných výsledků se neprojevuje na úrovni fyzických výkonů, ale na úrovni funkčnosti systémů a jejich struktur. Nároky na jednotlivce ve výkonné roli zaměstnance jsou srovnatelné s vrcholovým sportem, jen se nemanifestují hrubým fyzickým výkonem, ale energetikou těla, dynamikou myšlení a rozhodným jednáním.

Stejně jako ten nejostřejší meč neuspěje, pokud nemá dostatek rychlosti a není z kvalitní ocele, tak se ani ta neúžasnější myšlenka neprosadí, pokud nemá dostatek síly a nestojí za ní kvalitní dovednost”.

Ze skupiny jednotlivců se skládá tým, z týmů vzniká organizace.
Všechny tři stupně této struktury mají jednoho společného jmenovatele. Tím je logika, která se chová jako jednotlivec a pulsuje dle zákonů přirozeného cyklu výkyvů dynamické síly.

Poradenství metodikou MS® poskytuje podnikatelům a firmám pohled z nitra této logiky, jehož pomocí jsou schopni vidět ovlivňování struktury své firmy a týmu zaměstnanců stejně efektivně jako ovlivňování jednotlivce. Smyslem nabídky poradenských služeb MS® pro firmy je poskytnutí zcela unikátního pohledu na způsob řešení problematických témat firmy – prostřednictvím využití zákonů dynamické síly.

Forma spolupráce
Option Sigma vystupuje v roli partnera firmy. Spolupráce může být vedena částečně (zásahem na jedné ze tří rovin) nebo komplexně (postupným zásahem na všech třech rovinách v rámci navrženého projektu).

Nástroje spolupráce
Metodiku MS® na firemní úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Konzultace
Rozbor daného tématu metodikou MS® přes mentální úroveň.
Využití:

 • Získání externího pohledu pro jednotlivce a týmy.
Koučink
Zpracovaní daného tématu přes mentálně-dynamickou úroveň.
Využití:

 • Koučink pro jednotlivce k vyřešení konkrétního tématu.
Facilitace meetingu a porad
Moderace pracovních setkání metodickým přístupem MS®.
Využití:

 • Zvýšení dynamické síly na poradách za účelem vyšší koncentrace účastníků.

Interaktivní workshop
60-120 minutový modul. Metodika MS® vysvětluje v souvislostech zvolené téma z pohledu životního cyklu dynamické síly a optimálního způsobu jejího využití. Cílem je nekonvenčním způsobem přinést komplexnější pohled na řešení daného tématu.
Využití v praxi:

 • Poradensko-vzdělávací modul pro skupiny jednotlivců a týmy obsahující komponenty fyzického tréninku.
Aktivační Plug In
90-120 minutový trénink koncipovaný tak, aby fyzickým zapojením těla aktivoval energii v našem organismu a tím zvýšili úroveň nových vhledu a porozumění v následných pracovních situacích. Aktivace smyslu potřebných k ofenzivní orientaci v soutěžním prostředí např. postřeh, rozhodnost a intuitivní vnímání okolí.
Využití v praxi:

 • Zvýšení dynamické síly týmu před poradami, důležitými obchodními jednáními a naladění ofenzivního myšlení.
Firemní trénink
Metodikou MS® tematicky koncipovaný půldenní, jednodenní nebo vícedenní týmový trénink, který staví na kombinaci poradenství a okamžitého fyzického prožitku. Zcela unikátní provedení firemního tréninku formou sportovne laděné akce, jenž má mimo jiné podprahový efekt na celkovou motivaci zaměstnanců
Využití v praxi:

 • Komplexní dynamická forma provádění teambuildingových a firemních tréninků se stanoveným cílem dopadu.

Komplexní spolupráce
Option Sigma vystupuje jako partner firmy a dle aktuální situace kombinuje výše uvedené nástroje k dosažení dohodnutého podnikatelského cíle.

 

Poradenství metodikou MS® pro sportovní kluby nabízí zcela unikátní pohled na způsob řešení problematických témat klubu.

V běžné přípravě sportovci trénují s trenéry specialisty. Nejvíce času věnují technickým a fyzickým atributům tréninku. Ovšem realita je často taková, že kvalitní stupeň fyzické a technické připravenosti hráčů neodpovídá kvalitě podaných soutěžních výkonů, a tím objektivně vzniká nerovnováha mezi investovaným tréninkem a dosahovanými výsledky. Není tajemstvím, že ti nejlepší trénují ve stejných, často dokonce nižších dávkách, než
ostatní. A přesto je něčím převyšují.

V soutěžním klání nastává obrat ve složení energetické struktury požadavků na hráče. Celková úroveň schopností je determinována obsahovým složením dosavadního tréninku. Už při prvním vstupu do soutěžního utkání s rostoucím tlakem na výsledek a kontaktem s okolními vlivy (diváci, média, autority, apod.) přirozeně roste důležitost okamžiku a zátěž mentálně-dynamické roviny hráče.

Znázornění rozdílu v poměru složení nároku na hráče v přípravě a v soutěži

Logika přístupu MS® znázorněna druhou pyramidou vysvětleno níže.

Metodikou MS® simulujeme zápasové situace, kdy se sportovec za pomoci energeticko-koordinačních pohybu vyžadujících nadměrnou psychickou odolnost učí daným situacím čelit.(aktivace fyzické roviny)
Tato fyzická aktivita posiluje u hráče schopnost vědomého ovládání obrazu a představ, které jsou za pomoci takto vytvořených vzorců přenášeny do podvědomí.(aktivace emoční roviny)
Následně je vše rozumově vysvětleno tak, aby vše dávalo sportovci smysl a mohl s ním vědomě dle potřeby nakládat. Soutěžní prostředí přestává být stresujícím a stává se tzv. „domácí půdou“.
(aktivace mentální roviny)

Nabídka poradenských služeb pro sportovce
Metodika MS® nabízí sportovcům inovativní pohled na řešení jejich problematických témat, která brzdí jejich posun.

Forma spolupráce:
Formu spolupráce je navržena vždy tak, aby splňovala základní předpoklad vyřešení problematického tématu sportovce z dlouhodobého hlediska. Může znamenat jak okamžitý zásah na některé ze tří rovin, tak intenzivní dlouhodobou spolupráci vyžadující komplexní střídavé zapojení všech rovin.

Nástroje spolupráce
Metodiku MS® na individuální úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Konzultace a koučink
Sportovec se učí rozumět a vědomě vnímat, jak pracovat s koncentrací a herní myšlenkou, kdy a proč dochází ke krizovým momentům, jak je rozpoznat a jak s nimi zacházet a podobně.
Využití:

 • Konzultace k určení dalšího postupu přípravy.
 • Poradenský modul pro zpracování aktuální problematiky.
Terapeutické sezení
Zpracování tématu způsobující klientův emoční (podvědomý) stres, jenž je obvykle odpovědný za ztrátu koncentrace (na úrovni mentální) a výpadky výkonu (na úrovni fyzické).
Využití:

 • Uvolnění emočního stresu, a tím obnovení dynamické hladiny nezbytné pro optimální funkci ostatních rovin před soutěží i v přípravě.
Kondiční trénink
Fyzický trénink stavu MS, probíhající v pohybu a v soutěžní rychlosti. Hráč se učí tímto tréninkem fyzicky navyšovat a ovládat dynamickou sílu za účelem podpory dalších dvou rovin (emoční a mentální).
Využití:

 • Podpůrný trénink pro řešení aktuálních blokád a energetické neefektivity na fyzické úrovni.
 • Předsoutěžní kondiční příprava.
 • Doplněk tréninku v soutěžním období.

Komplexní spolupráce
Option Sigma vystupuje jako partner sportovce za účelem jeho sportovního a komerčního úspěchu. K tomu využívá výše uvedené nástroje v závislosti na aktuální potřebě.

 

Poradenství metodikou MS® pro sportovní kluby nabízí zcela unikátní pohled na způsob řešení problematických témat klubu.

Forma spolupráce
Option Sigma vystupuje v roli partnera klubu s cílem podpory jeho celostního vývoje. Spolupráce může být vedena částečně (zásahem na jedné ze tří rovin) nebo komplexně tzn. postupným zásahem na všech rovinách. To vyplývá z nastavení jednotlivého projektu, kde je možný proces od analýzy, koncepce a návrhu postupu, realizace až po vyhodnocení dopadu a úspěšnosti spolupráce.

Nástroje spolupráce:
Metodiku MS® na klubové úrovni realizuje Option Sigma několika možnými způsoby:

Poradenství a přednášky
Podpora problematických témat brzdící optimální vývoj klubu přes mentální rovinu.
Využití:

 • Pro management klubu jako analýza jemnohmotných aspektu sportovního a ekonomického úspěchu.
 • Pro trenérské týmy jako nekonvenční pohled na tvorbu herní strategie a taktiky.
 • Pro hráče jako motivace před důležitým výkonem.
Terapie a koučink
Podpora problematických témat brzdící optimální vývoj klubu přes mentálně-emoční rovinu.
Využití:

 • Pro jednotlivé hráče jako terapeutické sezení ke zpracování aktuálního tématu.
 • Pro jednotlivce a týmy jako podpůrný proces pro řešení aktuálních soutěžních témat.
Fyzický trénink
Na posílení mentální odolnosti a podvědomé schopnosti efektivně využívat dynamickou sílu v rychlosti fyzického pohybu.
Využití:

 • Pro jednotlivce a týmy jako komplexní kondiční příprava před soutěží
 • Pro jednotlivce a týmy jako doplňkový kondiční prvek na podporu výkonu v soutěžním období.

Komplexní spolupráce
Option Sigma doprovází klub za cílem podpory sportovního a podnikatelského úspěchu. K tomu využívá kombinaci výše uvedených nástrojů dle aktuální potřeby ve spolupráci s vedením, realizačním týmem a hráči.

 

Comments are closed.