Společnost Option Sigma CZ vytvořila k podpoře efektivity vzdělávacích procesů projekt First Mental Supremacy School CZ (1MSS CZ). Jeho posláním je poskytovat vzdělávání metodikou MS® a také tuto metodiku vyučovat a předávat.

CO JE CÍLEM?
Maximalizovat užitek z učebního procesu.
JAK?
Zvýšením a prodloužením naší aktuální schopnosti koncentrace.
ZPŮSOB
Zapojíme do učebního procesu fyzickou rovinu – naše tělo.

Logika vzdělávacích procesů metodikou MS®
Vzdělávání metodikou MS® je založeno na logice učebního procesu člověka vedoucího od pochopení k porozumění. Tento proces začíná přijetím myšlenky, pokračuje přes emoční úroveň a končí fyzickým prožitkem.

Logika učebního procesu MS® je znázorněna tříúrovňovou pyramidou:

Příklad zapojení všech tří rovin při procesu vzdělání:
“Chápat neznamená rozumět”
Představme si dítě, kterému chceme vysvětlit, že na danou věc nemá sahat, protože pálí. Dítě na mentální (vědomé) rovině může sice chápat, ale stejně nejspíš půjde k horké věci blíže. Čím blíže se nachází, tím více se aktivuje emoční rovina, tedy teplo začíná být pocitově cítit. K dokončení učebního procesu ovšem nastává až tehdy, když se dítě horké věci dotkne fyzicky a spálí se. Tehdy dojde k propojení všech tří rovin a tedy k celkovému porozumění. Dítě ví celou svoji podstatou, co znamená slovo “pálí”.

Důraz na fyzický prožitek
Stejným způsobem přistupuje metodika MS® ke koncepci a provádění vzdělávacích modulů. Učební látka je na mentální rovině vysvětlena, na emoční procítěna a na fyzické rovině aktivně prožita. Vše probíhá v jeden souvislý okamžik, tzn. dochází k zapojení všech tří rovin, přičemž velký důraz klademe na aktivaci fyzické roviny. Následně získaný stupeň uvědomění využíváme k navázání co nejvíce praktických situací.

Tematické oblasti aplikace metodiky MS®
Vzdělávání metodikou MS® probíhá tematicky ve třech oblastech:

OBLAST PROFESNÍHO ROZVOJE
Využití pro firmy
OBLAST OSOBNÍHO ROZVOJE
Využití pro širokou veřejnost
OBLAST VÝCHOVY
Využití pro děti a rodiče

 

Společnost Option Sigma v rámci projektu First Mental Supremacy School nabízí firmám pro rozvoj jejich zaměstnanců různé formy vzdělávání metodickým přístupem MS®.

Jak zajistit vzdělávání, které něco přinese?
V dnešní době je pro firmy pravidelná investice do vzdělávání svých zaměstnanců nedílnou součástí jejich fungování. Z původního ofenzivního principu ze strany zaměstnavatele “poskytnu svým zaměstnancům vzdělání za účelem jejich posunu” se stal defenzivní princip “co ještě za vzdělávání mohu svým zaměstnancům poskytnout, aby bylo atraktivní a investované prostředky přinesly pro firmu požadovaný efekt”? HR manažeři jsou neustále nuceni hledat nové atraktivnější formy, jak se zavděčit zaměstnancům a přitom co nejefektivněji využít budgety interně určené k investici do vzdělávání.

Spojením příjemného s užitečným!
Aplikace metodického postupu MS® nabízí zaměstnavateli řešení výše uvedené problematiky a příležitost opět zaujmout ofenzivní roli tím, že poskytnutá forma bude svým provedením obsahovat výrazně vyšší přidanou hodnotu než klasické provedení vzdělávacích modulů:

Zapojení fyzické roviny principem MS® přináší přidanou hodnotu:

 • Vyšší hladina koncentrace = vyšší efektivita porozumění probírané látce.
 • Dynamizace organismu = zdravotní efekt.
 • Atraktivní forma a zábava = kombinace teorie a okamžitého fyzického prožitku.
 • Vzdělání z jiných oblastí = principy úspěchu profesionálních sportovců, aplikovaná psychologie apod.

Tematické oblasti vzdělání:
1MSS CZ nabízí vzdělávání prováděné metodickým přístupem MS® v oblasti tradičních “měkkých” manažerských dovedností, jako jsou například:

 • Self-management
 • Týmová spolupráce a komunikace
 • Leadership
 • Motivace
 • Time Management
 • Řízení změny
 • Obchodní dovednosti

Formy provedení vzdělávacích modulů
1MSS CZ standardně nabízí 3 formy realizace vzdělání do výše uvedených tematických oblastí metodikou MS®.

Interaktivní přednáška
60 – 90 minutový vzdělávací modul. Mluvené slovo je proloženo praktickými ukázkami na fyzické rovině. Tato kombinace výrazně zvyšuje praktický dopad daného tématu.
Využití:
Vzdělávání pro skupiny jednotlivců a týmy.
Kurz
V pravidelných intervalech navazující tematicky zacílené vzdělávání kombinující teorii a fyzický prožitek. Od přednášek se liší intenzitou a workshopovým provedením.
Využití:
Vzdělávání pro jednotlivce.
Teambuilding
Metodikou MS® tematicky koncipovaný půldenní, jednodenní nebo vícedenní týmový trénink. Vzdělávací školení formou sportovně laděné akce, která má podprahový efekt na motivaci zaměstnanců.
Využití:
Prožitková forma vzdělávání pro skupiny a týmy.

 

Od podzimu 2016 poskytuje 1MSS vzdělávání metodikou Mental Supremacy® pro širokou veřejnost. Vzdělávání Síla v Souvislostech obsahuje základní principy MS® jako unikátního vědění do života.

Každý známe situace, kdy se na nás někdo podívá a my jsme nuceni uhnout pohledem, když nemůžeme na určitou věc nebo osobu přestat myslet, když se v blízkosti určitých lidí cítíme “bez energie” nebo máme zvláštní tělesné pocity, když nedokážeme říkat “ne” nebo lidem napřímo nepříjemné věci. To všechno jsou účinky působení dynamické síly, která nás díky našemu nevědomí staví do role “reagujícího”, místo aktivně jednajícího. Pokud chceme těmto situacím porozumět, musíme často odbočit do oblastí ezoteriky a neuchopitelných vysvětlení.

Vzdělávání Mental Supremacy® Síla v Souvislostech je zaměřeno na aplikaci metodiky do témat osobního rozvoje, zdraví a vztahů a za pomocí praktických nástrojů dělá právě z “tajemné a neuchopitelné” oblasti něco konkrétního a prakticky vysvětlitelného.

Nabídka vzdělávacích a tréninkových služeb 1MSS CZ
Tematické oblasti:
1MSS nabízí dle aktuální nabídky široké spektrum témat, jako např.:

 • osobní seberealizace
 • komunikace ve vztazích
 • zdraví
 • sport

Formy realizace:

Interaktivní přednášky
60 – 90 minutový vzdělávací modul. Mluvené slovo je proloženo praktickými ukázkami na fyzické rovině. Posluchači si mohou teorii okamžitě i vyzkoušet v praxi.
Využití:
Pro získání nových informací a motivace k dalšímu rozvoji.
Kurzy a workshopy
Kombinace tematicky zacíleného vzdělávání a fyzického tréninku za účelem porozumění zvolenému tématu z pohledu zákonu energetiky a dynamické síly.
Využití:
Pro hlubší pochopení daného tématu a následnému využití v praxi.
Aktivační tréninky
Speciálně koncipovaná fyzická činnost zaměřená na aktivaci a rozvoj kognitivních funkcí, koordinaci mozkových hemisfér a jejich ukotvení na tělesné úrovni.
Využití:
Pro celkovou centraci organismu jako alternativa fyzického tréninku.

 

 

Od jara 2016 nabízí 1MSS vzdělávání metodikou MS® v oblasti celostního rozvoje dětí a mládeže a podpory rodičů.

Tréninky pro děti a mládež
Jelikož po dětech nemůžeme chtít věci mentálně chápat, je u této kategorie důraz kladen především na rovinu fyzickou – sportovní trénink. Základ vzdělávání metodikou MS tvoří trénink klíčových principů, jako je schopnost udržet koncentraci na cíl, periferně vnímat okolí a přitom být v uvolněném rozpoložení a bavit se.

Nabídka forem vzdělání pro děti a mládež:

Kondiční trénink
Komplexní pohybová příprava pro děti od 5 let zaměřená na celkovou tělesnou koordinaci a podporu kognitivních funkcí. Cílem je aktivace smyslu potřebných v soutěžním prostředí, jako je postřeh, periferní vidění, intuitivní vnímání okolí apod.
Využití:

 • Komplexní pohybová příprava pro sportující i nesportující děti.
 • Doplňující kondiční příprava pro všechny druhy specializovaných sportu.
Optimalizační trénink
Edukativní forma mentálně-dynamického tréninku pro děti od 12 let zaměřená především na optimalizaci výdeje energie ve specializovaných sportovních disciplínách, jako je například tenis, hokej, fotbal, golf, florbal, ragby apod.
Využití:

 • Trénink optimálního využití zákonu dynamické síly v herní technice a tělesném pohybu.
 • Doplňující příprava pro vrcholové sportovce s cílem budoucí profesionalizace.

Vzdělání pro rodiče
Rodiče vychovávají své děti dle nejlepšího vědomí a svědomí. Často se ovšem způsob jejich výchovy kopíruje způsob, jakým byli oni sami vychováváni svými rodiči. A nebo se právě naopak chtějí vyvarovat chyb, které spatřovali na výchově svých vlastních rodičů a dělají vše naopak. Kde je optimální cesta?

“Objektivita, vzdělání, zkušenosti a nadhled”

Metodika MS® poskytuje netradiční vzdělání z širokého úhlu pohledu a obohacuje tento proces o prožitkovou formu aplikace daného vzdělání na rovinu fyzickou, což rodičům dává možnost prakticky procítit a zažít rozdíly v přístupu vedení jejich dětí.

Nabídka forem vzdělávání pro rodiče:

Přednášky a vzdělávací workshopy
Tematicky zacílené vzdělávací moduly pro rodiče.
Využití:

 • Praktické vzdělávání k optimální podpoře výchovy dětí fungujících ve výkonnostním prostředí.

 

 

Comments are closed.